DOKOLEČKA - centrum pro rodinu

Kdo jsme

Jsme spolek (dříve občanské sdružení), který funguje v obci Doubravčice už od roku 2007. S pomocí a s podporou obce se nám podařilo zrekonstruovat prostory zasedací místnosti na obecním úřadě, kde byla do roku 2017 herna pro rodiče s dětmi. Od roku 2010 jsme se o prostory dělili s MŠ Ledňáček. Od října 2017 se díky sbírce v projektu Startovač.cz schází rodiče s nejmenšími dětmi v prostorách ve Slunečné ulici. V roce 2015 byl založen Klub komunitního vzdělávání pro děti v domácím vzdělávání.

Přijít mezi nás může kdokoliv, stejně tak se můžete stát naším aktivním členem, když budete chtít s námi spolupracovat. Kromě pravidelného programu pro děti nejrůznějšího věku, je tu program i pro dospělé. Organizujeme také akce pro veřejnost nebo se na nich podílíme. Jsme neziskovou organizací, proto nejsme založeni za účelem podnikání ani jiné výdělečné činnosti.

ÚČEL A POSLÁNÍ:

Účelem a posláním spolku je podpora a rozvoj místní komunity s důrazem na zdravou fungující rodinu, tedy prevence patologických jevů ve společnosti a řešení sociální izolace místních obyvatel.

HLAVNÍ ČINNOST má charakter veřejně prospěšné činnosti a patří sem zejména tyto aktivity:

 • Zajištění prostoru pro setkávání rodin, rodičů, dětí a dospělých a provoz tohoto centra pro rodinu
 • Poskytnutí možnosti plnohodnotného trávení volného času pro děti i dospělé
 • Poskytnutí možnosti vzdělávání dětí, mládeže i dospělých
 • Organizace svépomocných skupin, pravidelných kurzů a zájmových kroužků pro děti, mládež, i dospělé, hlídání dětí v herně, pořádání seminářů a besed a různé jednorázové akce
 • Provoz Klubu komunitního vzdělávání: program „vzdělávání dětí mladšího školního věku“
 • Pořádání akcí pro širokou veřejnost, zaměřených zejména na akce pro celé rodiny
 • Provoz klubovny pro smysluplné trávení volného času dětí mladšího školního věku, včetně knihovny pro členy spolku
 • Činnost na podporu a posílení role rodiny ve společnosti, a také na integraci dětí a rodin z národnostních
  a sociálních menšin, i dětí postižených
 • Ochrana a práce s dětmi a mládeží, s osobami zdravotně postiženými či jinak znevýhodněnými
 • Spolupráce se státními orgány a organizacemi, s fyzickými i právnickými osobami, s orgány místní samosprávy a s podobně zaměřenými institucemi.

obecObec Doubravčice podporuje centrum od počátku jeho fungování.

Centrum pro rodinu bylo v letech 2007-2018 členem Sítě pro rodinu, která sdružuje mateřská centra z celé České Republiky.

Od roku 2008 do srpna 2011 a dále v roce 2014 nás podporoval Humanitární fond Středočeského kraje. V roce 2015 jsme získali podporu z Fondu vzdělávání, sportu a volného                                              času Středočeského kraje.

V roce 2009 až 2011 jsme byli také zčásti financováni z MPSV.